รายวิชา PA370 การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy Formulation and Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : นโยบายสาธรณะกับสังคมศาสตร์
  บทที่ 2 : แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ
  บทที่ 3 : ค่านิยมกับการวิเคราะห์นโยบาย
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ปัญหา
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์เชิงมหภาค
  บทที่ 8 : การริเริ่มและกำหนดนโยบาย
  บทที่ 9 : การนำนโยบายไปปฏิบัติ
  บทที่ 10 : การประเมิน
  บทที่ 11: การล้มเลิกนโยบาย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : นโยบายสาธรณะกับสังคมศาสตร์
  บทที่ 2 : แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ
  บทที่ 3 : ค่านิยมกับการวิเคราะห์นโยบาย
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ปัญหา
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์เชิงมหภาค
  บทที่ 8 : การริเริ่มและกำหนดนโยบาย
  บทที่ 9 : การนำนโยบายไปปฏิบัติ
  บทที่ 10 : การประเมิน
  บทที่ 11: การล้มเลิกนโยบาย
  บรรณานุกรม : Reference