รายวิชา PA220 ระเบียบปฏิบัติราชการ (Secretarial Practices for Civil Servants)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ
  บทที่ 2 : ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 3 : ความเป็นมาเกี่ยวกับการตรวจตราระเบียบข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 4 : ข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 5 : เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 6 : การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 7 : การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  บทที่ 8 : การย้าย โอน และสับเปลี่ยนหน้าที่
  บทที่ 9 : การให้ความดีความชอบ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ...
  บทที่10 : การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก
  บทที่11 : วินัยข้าราชการพลเรือนและโทษผิดวินัย
  บทที่12 : การดำเนินการทางวินัย
  บทที่13 : การออกจากข้าราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์
  บทที่14 : ก.พ., อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.
  บทที่15 : ข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น
  บทที่16 : ระเบียบข้าราชการการเมือง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ
  บทที่ 2 : ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 3 : ความเป็นมาเกี่ยวกับการตรวจตราระเบียบข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 4 : ข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 5 : เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 6 : การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 7 : การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  บทที่ 8 : การย้าย โอน และสับเปลี่ยนหน้าที่
  บทที่ 9 : การให้ความดีความชอบ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ...
  บทที่10 : การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก
  บทที่11 : วินัยข้าราชการพลเรือนและโทษผิดวินัย
  บทที่12 : การดำเนินการทางวินัย
  บทที่13 : การออกจากข้าราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์
  บทที่14 : ก.พ., อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.
  บทที่15 : ข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น
  บทที่16 : ระเบียบข้าราชการการเมือง
  บรรณานุกรม : Reference