รหัสวิชา รายละเอียด
 
  IS103
อ่านกันเถอะ...
การใช้ห้องสมุด - หน่วย
(Using the Library)
(LB 103)
  IS103
อ่านกันเถอะ...
การใช้ห้องสมุด - หน่วย
(Using the Library)
(LB 103)
  IS103(47)
อ่านกันเถอะ...
การใช้ห้องสมุด 3 หน่วย
(Using the Library)
-
  IS103(47)
อ่านกันเถอะ...
การใช้ห้องสมุด 3 หน่วย
(Using the Library)
-
  IS103(51)
อ่านกันเถอะ...
การใช้ห้องสมุด 3 หน่วย
(USING THE LIBRARY)
ศึกษา การให้บริการในห้องสมุดขยายรวมถึง ความในการค้นหาสารสนเทศบนวัสถุอิเล็กทรอนิกส์
  IS103(51)
อ่านกันเถอะ...
การใช้ห้องสมุด 3 หน่วย
(USING THE LIBRARY)
ศึกษา การให้บริการในห้องสมุดขยายรวมถึง ความในการค้นหาสารสนเทศบนวัสถุอิเล็กทรอนิกส์
  IS302(45)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ 3 หน่วย
(Introduction in the Managament of Information Agencies )
-
  IS302(45)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ 3 หน่วย
(Introduction in the Managament of Information Agencies )
-
  IS306
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา - หน่วย
(Research in Information Studies)
-
  IS306
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา - หน่วย
(Research in Information Studies)
-
  IS307(47)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดรรชนี และสาระสังเขป 3 หน่วย
(Introduction to Indexing Abstracting)
-
  IS307(47)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดรรชนี และสาระสังเขป 3 หน่วย
(Introduction to Indexing Abstracting)
-
  IS314
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3 - หน่วย
(Analysis and Organization of Information Resources 3)
(LB353)
  IS314
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3 - หน่วย
(Analysis and Organization of Information Resources 3)
(LB353)
  IS315(47)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ4 3 หน่วย
(Analysis and Organization of Information Resources 4)
-
  IS315(47)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ4 3 หน่วย
(Analysis and Organization of Information Resources 4)
-
  IS315(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4 - หน่วย
(Analysis and Organization of Information Resources 4 )
LB365(S)
  IS315(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4 - หน่วย
(Analysis and Organization of Information Resources 4 )
LB365(S)
  IS359
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ - หน่วย
(Technics for Project Writing on Information Systems)
-
  IS359
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ - หน่วย
(Technics for Project Writing on Information Systems)
-
  IS382
อ่านกันเถอะ...
ห้องสมุดประชาชน - หน่วย
(Public Library)
-
  IS382
อ่านกันเถอะ...
ห้องสมุดประชาชน - หน่วย
(Public Library)
-
  IS389
อ่านกันเถอะ...
ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ - หน่วย
(Information Resources and Literacy)
-
  IS389
อ่านกันเถอะ...
ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ - หน่วย
(Information Resources and Literacy)
-