รายวิชา IS314 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3 (Analysis and Organization of Information Resources 3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอี้...
  บทที่ 2 : วิธีใช้ตารางช่วย
  บทที่ 3 : วิธีใช้ตารางเลขหมู่
  บทที่ 4 : วิธีใช้ดรรชนีสัมพันธ์
  บทที่ 5 : ตารางเลขหมู่หมวด 000-900 และวิธีการกำหนดเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 100 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 200 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 300 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 300 และรายละเอียดของเลขหมู่...(ต่อ)
  บทที่ 5 : หมวด 400 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 500 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 600 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 700 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 800 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 900 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 6 : การกำหนดหัวเรื่อง
  แบบทดสอบท้ายบท
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอี้...
  บทที่ 2 : วิธีใช้ตารางช่วย
  บทที่ 3 : วิธีใช้ตารางเลขหมู่
  บทที่ 4 : วิธีใช้ดรรชนีสัมพันธ์
  บทที่ 5 : ตารางเลขหมู่หมวด 000-900 และวิธีการกำหนดเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 100 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 200 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 300 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 300 และรายละเอียดของเลขหมู่...(ต่อ)
  บทที่ 5 : หมวด 400 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 500 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 600 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 700 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 800 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 5 : หมวด 900 และรายละเอียดของเลขหมู่
  บทที่ 6 : การกำหนดหัวเรื่อง
  แบบทดสอบท้ายบท