รายวิชา IS315(47) การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ4 (Analysis and Organization of Information Resources 4)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ 1 : ประวัติการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 2 : ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 3 : สัญลักษณ์และลักษณะของเลขเรียกหนังสือ
  บทที่ 4 : การขยายเลขหมู่โดยการจัดเลขคัตเตอร์
  บทที่ 5 : ตาราง : ลักษณะและวิธีการแก้ไข
  บทที่ 6 : ลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะของแต่ละหมวด
  บทที่ 7 : บัญชีรายชื่อหัวเรื่องของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 8 : การกำหนดหัวเรื่องของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 9 : รายการโยง
  บทที่ 10 : การใช้แผนการจัดหมวดหมู่ของระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันสำหรับทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก 1
  ภาคผนวก 2
  ภาคผนวก 3
  ภาคผนวก 4
  ปก
  สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ 1 : ประวัติการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 2 : ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างการจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 3 : สัญลักษณ์และลักษณะของเลขเรียกหนังสือ
  บทที่ 4 : การขยายเลขหมู่โดยการจัดเลขคัตเตอร์
  บทที่ 5 : ตาราง : ลักษณะและวิธีการแก้ไข
  บทที่ 6 : ลักษณะสำคัญและลักษณะเฉพาะของแต่ละหมวด
  บทที่ 7 : บัญชีรายชื่อหัวเรื่องของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 8 : การกำหนดหัวเรื่องของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  บทที่ 9 : รายการโยง
  บทที่ 10 : การใช้แผนการจัดหมวดหมู่ของระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันสำหรับทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก 1
  ภาคผนวก 2
  ภาคผนวก 3
  ภาคผนวก 4