รายวิชา IS103 การใช้ห้องสมุด (Using the Library)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 : แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 : ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 : ทรัพยาการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 : ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 : ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 : บัตรรายการ
  บทที่9 : การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 : การทำรายงาน
  บทที่11 : การจัดรูปเล่มของรายงาน
  ประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 : แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 : ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 : ทรัพยาการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 : ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 : ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 : บัตรรายการ
  บทที่9 : การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 : การทำรายงาน
  บทที่11 : การจัดรูปเล่มของรายงาน
  ประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม