รายวิชา IS103(51) การใช้ห้องสมุด (using)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 บัตรรายการ
  บทที่9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 การทำรายงาน
  บทที่11 การจัดทำรูปเล่มของรายงาน
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 บัตรรายการ
  บทที่9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 การทำรายงาน
  บทที่11 การจัดทำรูปเล่มของรายงาน
  ภาคผนวก