รายวิชา IS307(47) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดรรชนี และสาระสังเขป (Introduction to Indexing Abstracting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เกริ่นนำ
  บทที่ 2 : ลักษณะทั่วไปและประเภทต่างๆ ของดรรชนี
  บทที่ 3 : การควบคุมการใช้คำศัพย์ในการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 4 : ส่วนประกอบและโครงสร้างของดรรชนี
  บทที่ 5 : การวางแผนและการออกแบบดรรชนี
  บทที่ 6 : ขั้นตอนและวิธีดำเนินการการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 7 : การจัดดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่ 8 : การจัดทำดรรชนีอัตโนมัติ
  บทที่ 9 : การประเมินคุณค่าของดรรชนี
  บทที่ 10 : การจัดทำสาระสังเขป
  บทที่ 11 : วิธีการและขั้นตอนการจัดทำสาระสังเขป
  บทส่งท้าย : อาชีพการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก : คู่มือควบคุมการใช้คำสำคัญเพื่อการจัดทำดรรชนี
  ภาคผนวก ข : ดรรชนีวารสารที่ควรรู้จัก
  ภาคผนวก ค
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เกริ่นนำ
  บทที่ 2 : ลักษณะทั่วไปและประเภทต่างๆ ของดรรชนี
  บทที่ 3 : การควบคุมการใช้คำศัพย์ในการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 4 : ส่วนประกอบและโครงสร้างของดรรชนี
  บทที่ 5 : การวางแผนและการออกแบบดรรชนี
  บทที่ 6 : ขั้นตอนและวิธีดำเนินการการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 7 : การจัดดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่ 8 : การจัดทำดรรชนีอัตโนมัติ
  บทที่ 9 : การประเมินคุณค่าของดรรชนี
  บทที่ 10 : การจัดทำสาระสังเขป
  บทที่ 11 : วิธีการและขั้นตอนการจัดทำสาระสังเขป
  บทส่งท้าย : อาชีพการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก : คู่มือควบคุมการใช้คำสำคัญเพื่อการจัดทำดรรชนี
  ภาคผนวก ข : ดรรชนีวารสารที่ควรรู้จัก
  ภาคผนวก ค