รายวิชา IS302(45) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ (Introduction in the Managament of Information Agencies)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  บทที่2 : พัฒนาการของการจัดการ
  บทที่3 : แนวคิดและทฤษฏีทางการจัดการ
  บทที่4 : การวางแผน
  บทที่5 : การจัดการองค์การ
  บทที่6 : การจัดคนเข้าทำงาน
  บทที่7 : การสั่งการ
  บทที่8 : การควบคุม
  บทที่9 : อาคารสถานที่ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  บทที่10 : อาคารของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  บทที่11 : การเปลี่ยนแปลงในงานห้องสมุดและระบบสารสนเทศ
  บทที่12 : การประกันคุณภาพในห้องสมุด
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ดรรชนี
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  บทที่2 : พัฒนาการของการจัดการ
  บทที่3 : แนวคิดและทฤษฏีทางการจัดการ
  บทที่4 : การวางแผน
  บทที่5 : การจัดการองค์การ
  บทที่6 : การจัดคนเข้าทำงาน
  บทที่7 : การสั่งการ
  บทที่8 : การควบคุม
  บทที่9 : อาคารสถานที่ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  บทที่10 : อาคารของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  บทที่11 : การเปลี่ยนแปลงในงานห้องสมุดและระบบสารสนเทศ
  บทที่12 : การประกันคุณภาพในห้องสมุด
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ดรรชนี