รายวิชา IS382 ห้องสมุดประชาชน (Public Library)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความหมายและความสำคัญของห้องสมุดประชาชน
  บทที่2 : ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยและต่างประเทศ
  บทที่3 : การบริหารงานห้องสมุดประชาชน
  บทที่4 : อาคาร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องสมุด
  บทที่5 : การวางแผน และการเขียนโครงการ
  บทที่6 : งานธุรการห้องสมุดประชาชน
  บทที่7 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่8 : การจัดระบบและการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่9 : การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น
  บทที่10 : งานบริการห้องสมุดประชาชน
  บทที่11 : การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน
  บทที่12 : การพัฒนาห้องสมุดประชาชน
  ภาคผนวก ก แนวการตอบแบบประเมินผลท้ายบท
  ภาคผนวก ข ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความหมายและความสำคัญของห้องสมุดประชาชน
  บทที่2 : ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยและต่างประเทศ
  บทที่3 : การบริหารงานห้องสมุดประชาชน
  บทที่4 : อาคาร ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องสมุด
  บทที่5 : การวางแผน และการเขียนโครงการ
  บทที่6 : งานธุรการห้องสมุดประชาชน
  บทที่7 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่8 : การจัดระบบและการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่9 : การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น
  บทที่10 : งานบริการห้องสมุดประชาชน
  บทที่11 : การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน
  บทที่12 : การพัฒนาห้องสมุดประชาชน
  ภาคผนวก ก แนวการตอบแบบประเมินผลท้ายบท
  ภาคผนวก ข ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย