รายวิชา ZO331 การวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ (Comp[arative Anatomy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 2 : โปรโตคอร์เดท
  บทที่ 3 : ขบวนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 4 : การเจริญเป็นรูปร่างระยะแรกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 5 : ผิวหนัง
  บทที่ 6 : บทนำเกี่ยวกับโครงกระดูก
  บทที่ 7 : กระดูกข้อสันหลัง กระดูกซี่โครง และกระดูกอก
  บทที่ 8 : กะโหลกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 9 : โครงกระดูกระยาง
  บทที่ 10 : กล้ามเนื้อ
  บทที่ 11 : ระบบย่อยอาหาร
  บทที่ 12 : ระบบหายใจ
  บทที่ 13 : ระบบไหลเวียน
  บทที่ 14 : ระบบ ขับถ่าย-สืบพันธุ์
  บทที่ 15 : ระบบประสาท
  บทที่ 16 : อวัยวะรับความรู้สึก
  บทที่ 17 : อวัยวะต่อมไร้ท่อ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 2 : โปรโตคอร์เดท
  บทที่ 3 : ขบวนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 4 : การเจริญเป็นรูปร่างระยะแรกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 5 : ผิวหนัง
  บทที่ 6 : บทนำเกี่ยวกับโครงกระดูก
  บทที่ 7 : กระดูกข้อสันหลัง กระดูกซี่โครง และกระดูกอก
  บทที่ 8 : กะโหลกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  บทที่ 9 : โครงกระดูกระยาง
  บทที่ 10 : กล้ามเนื้อ
  บทที่ 11 : ระบบย่อยอาหาร
  บทที่ 12 : ระบบหายใจ
  บทที่ 13 : ระบบไหลเวียน
  บทที่ 14 : ระบบ ขับถ่าย-สืบพันธุ์
  บทที่ 15 : ระบบประสาท
  บทที่ 16 : อวัยวะรับความรู้สึก
  บทที่ 17 : อวัยวะต่อมไร้ท่อ
  บรรณานุกรม