รายวิชา ME631(54) วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตรศึกษา (Data Analysis Methodology of Mathematics Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ตัวแปรและข้อมูล
  บทที่2 ค่าสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่3 การแบ่งส่วนของชุดข้อมูลและการวัดการกระจาย
  บทที่4 การแจกแจงปกติ คะแนนz และคะแนน t
  บทที่5 พื้นฐานของสถิติเชิงอนุมาน
  บทที่6 การประมาณค่า
  บทที่7 การทดสอบนัยสำคัญของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว(z และ t)
  บทที่8 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า
  บทที่9 การวิเคราะห์ความปแรปรวน
  บทที่10 สหสัมพันธ์
  บทที่11 การทำนาย
  บทที่ การทำสอบด้วยไดกำลังสอง (the Chi-Square test)
  บทที่13 สถิติทดสอบที่ไม่อิงพารามิเตอร์อื่น ๆ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ตัวแปรและข้อมูล
  บทที่2 ค่าสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่3 การแบ่งส่วนของชุดข้อมูลและการวัดการกระจาย
  บทที่4 การแจกแจงปกติ คะแนนz และคะแนน t
  บทที่5 พื้นฐานของสถิติเชิงอนุมาน
  บทที่6 การประมาณค่า
  บทที่7 การทดสอบนัยสำคัญของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว(z และ t)
  บทที่8 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า
  บทที่9 การวิเคราะห์ความปแรปรวน
  บทที่10 สหสัมพันธ์
  บทที่11 การทำนาย
  บทที่ การทำสอบด้วยไดกำลังสอง (the Chi-Square test)
  บทที่13 สถิติทดสอบที่ไม่อิงพารามิเตอร์อื่น ๆ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก