รายวิชา AE313 การยศาสตร์ (ERGONOMICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ระบบโครงร่าง
  บทที่ 3 ระบบกล้ามเนื้อ
  บทที่ 4 กายวิภาคกับการเขียนภาพคน
  บทที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์
  บทที่ 6 การมองเห็นและการได้ยิน
  บทที่ 7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ระบบโครงร่าง
  บทที่ 3 ระบบกล้ามเนื้อ
  บทที่ 4 กายวิภาคกับการเขียนภาพคน
  บทที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์
  บทที่ 6 การมองเห็นและการได้ยิน
  บทที่ 7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก