รหัสวิชา รายละเอียด
 
  LB282
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น 3 หน่วย
(Literature for Adolescents)
เป็นวิชาเอกบังคับเลือกวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาวรรณกรรมสำหรับวัยต่างๆ ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ซึ่งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาวรรณกรรมสำหรับวัยต่างๆ เหล่านี้วิชาใดวิชาหนึ่งได้อย่างเสรีตามความสนใจของนักศึกษา
  LB282
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น 3 หน่วย
(Literature for Adolescents)
เป็นวิชาเอกบังคับเลือกวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชาวรรณกรรมสำหรับวัยต่างๆ ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ ซึ่งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาวรรณกรรมสำหรับวัยต่างๆ เหล่านี้วิชาใดวิชาหนึ่งได้อย่างเสรีตามความสนใจของนักศึกษา
  LB350
อ่านกันเถอะ...
งานเทคนิคเบื้องต้นของห้องสมุด 3 หน่วย
(Introduction to Library Techical Services)
-
  LB350
อ่านกันเถอะ...
งานเทคนิคเบื้องต้นของห้องสมุด 3 หน่วย
(Introduction to Library Techical Services)
-
  LB354
อ่านกันเถอะ...
การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย 3 หน่วย
(Cataloging of Thai Books)
-
  LB354
อ่านกันเถอะ...
การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย 3 หน่วย
(Cataloging of Thai Books)
-
  LB365(S)
อ่านกันเถอะ...
การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน - หน่วย
(Library of Congress Classification)
-
  LB365(S)
อ่านกันเถอะ...
การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน - หน่วย
(Library of Congress Classification)
-
  LB366
อ่านกันเถอะ...
การบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด 3 หน่วย
(Conservation of Library Resources)
-
  LB366
อ่านกันเถอะ...
การบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด 3 หน่วย
(Conservation of Library Resources)
-
  LB370
อ่านกันเถอะ...
บริการผู้อ่าน 3 หน่วย
(Reader's Services)
-
  LB370
อ่านกันเถอะ...
บริการผู้อ่าน 3 หน่วย
(Reader's Services)
-
  LB417
อ่านกันเถอะ...
การฝึกงาน 3 หน่วย
(Practicum)
-
  LB417
อ่านกันเถอะ...
การฝึกงาน 3 หน่วย
(Practicum)
-