รายวิชา LB350 งานเทคนิคเบื้องต้นของห้องสมุด (Introduction to Library Techical Services)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่3 : แหล่งผลิตและแหล่งจำหน่าย
  บทที่4 : บรรณานุกรม :คู่มือในการค้น
  บทที่5 : การดำเนินงานสั่งซื้อ
  บทที่6 : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  บทที่7 : วัสดุพิเศษในห้องสมุด
  บทที่8 : สิ่งพิมพ์ที่ได้รับเปล่า
  บทที่9 : งานธุรการของแผนกจัดหาฯ
  บทที่10 : การจัดดำเนินงานบัตรรายการ
  บทที่11 : การบันทึกรายละเอียดบนบัตรรายการ
  บทที่12 : การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
  บทที่13 : งานประจำวันของแผนกบัตรรายการ
  บทที่14 : การจัดทำบัตรรายการใหม่
  บทที่15 : การสำรวจทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่16 : บทสรุป
  เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน
  บรรณานุกรม
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่3 : แหล่งผลิตและแหล่งจำหน่าย
  บทที่4 : บรรณานุกรม :คู่มือในการค้น
  บทที่5 : การดำเนินงานสั่งซื้อ
  บทที่6 : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  บทที่7 : วัสดุพิเศษในห้องสมุด
  บทที่8 : สิ่งพิมพ์ที่ได้รับเปล่า
  บทที่9 : งานธุรการของแผนกจัดหาฯ
  บทที่10 : การจัดดำเนินงานบัตรรายการ
  บทที่11 : การบันทึกรายละเอียดบนบัตรรายการ
  บทที่12 : การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
  บทที่13 : งานประจำวันของแผนกบัตรรายการ
  บทที่14 : การจัดทำบัตรรายการใหม่
  บทที่15 : การสำรวจทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่16 : บทสรุป
  เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน
  บรรณานุกรม