รายวิชา LB354 การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย (Cataloging of Thai Books)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บัตรรายการ
  บทที่ 2 : มาตราฐานของบัตรรายการ
  บทที่ 3 :ส่วนต่างๆของบัตรรายการหนังสือ
  บทที่ 4 :การพิจารณาหนังสือเพื่อทำรายการ
  บทที่ 5 : วิธีลงรายการในบัตรหลัก
  บทที่ 6 :หลักเกณฑ์การลงรายการหลักและรายการเพิ่ม
  บทที่ 7 : การลงชื่อผู้แต่งในบัตรรายการ
  บทที่ 8 : หลักเกณฑ์การลงรายการตัวบัตร
  บทที่ 9 : หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณารักษ์...
  บทที่10 :บัตรเพิ่ม บัตรครบชุด และบัตรหลักฐาน
  บทที่11 : บัตรจำแนก
  บทที่12 :การทำบัตรรายการหนังสือบางประเภท
  บทที่13 :การกำหนดหัวเรื่อง
  บทที่14 : เลขหนังสือ
  บทที่15 :การเรียงบัตรรายการ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บัตรรายการ
  บทที่ 2 : มาตราฐานของบัตรรายการ
  บทที่ 3 :ส่วนต่างๆของบัตรรายการหนังสือ
  บทที่ 4 :การพิจารณาหนังสือเพื่อทำรายการ
  บทที่ 5 : วิธีลงรายการในบัตรหลัก
  บทที่ 6 :หลักเกณฑ์การลงรายการหลักและรายการเพิ่ม
  บทที่ 7 : การลงชื่อผู้แต่งในบัตรรายการ
  บทที่ 8 : หลักเกณฑ์การลงรายการตัวบัตร
  บทที่ 9 : หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณารักษ์...
  บทที่10 :บัตรเพิ่ม บัตรครบชุด และบัตรหลักฐาน
  บทที่11 : บัตรจำแนก
  บทที่12 :การทำบัตรรายการหนังสือบางประเภท
  บทที่13 :การกำหนดหัวเรื่อง
  บทที่14 : เลขหนังสือ
  บทที่15 :การเรียงบัตรรายการ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก