รายวิชา LB366 การบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Conservation of Library Resources)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่2 : สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความเสียหายของทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่3 : การบำรุงรักษาวัสดุตีพิมพ์
  บทที่4 : การบำรุงรักษาวัสดุไม่ตีพิมพ์
  บทที่5 : หนังสือกับการซ่อม
  บทที่6 : การซ่อมหนังสือชำรุด
  บทที่7 : การเย็บเล่มหนังสือ
  บทที่8 : แนวตอบกิจกรรมท้ายบท(บทที่ 1 - บทที่7)
  บรรณานุกรม
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่2 : สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความเสียหายของทรัพยากรห้องสมุด
  บทที่3 : การบำรุงรักษาวัสดุตีพิมพ์
  บทที่4 : การบำรุงรักษาวัสดุไม่ตีพิมพ์
  บทที่5 : หนังสือกับการซ่อม
  บทที่6 : การซ่อมหนังสือชำรุด
  บทที่7 : การเย็บเล่มหนังสือ
  บทที่8 : แนวตอบกิจกรรมท้ายบท(บทที่ 1 - บทที่7)
  บรรณานุกรม