รายวิชา LB417 การฝึกงาน (Practicum)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :การจัดดำเนินงานในวิชาชีพบรรณารักษ์
  บทที่ 2 : การศึกษาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
  บทที่ 3 :การฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
  บทที่ 4 : การวางแผนงานโครงการฝึกปฏิบัติงาน
  บทที่ 5 :การเตรียมตัวของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
  บทที่ 6 : แนวทางทบทวนบางวิชาที่ต้องเตรียมการ
  บทที่ 7 :ขอบเขตและและลักษณะงานห้องสมุดทั่วไป
  บทที่ 8 : งานห้องสมุดในสถาบันการศึกษา
  บทที่ 9 : งานห้องสมุดนอกสถาบันการศึกษา
  บทที่10 : การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
  บทที่11 :การทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน
  บทที่12 : เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก2
  ภาคผนวก3
  ภาคผนวก4
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :การจัดดำเนินงานในวิชาชีพบรรณารักษ์
  บทที่ 2 : การศึกษาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
  บทที่ 3 :การฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
  บทที่ 4 : การวางแผนงานโครงการฝึกปฏิบัติงาน
  บทที่ 5 :การเตรียมตัวของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
  บทที่ 6 : แนวทางทบทวนบางวิชาที่ต้องเตรียมการ
  บทที่ 7 :ขอบเขตและและลักษณะงานห้องสมุดทั่วไป
  บทที่ 8 : งานห้องสมุดในสถาบันการศึกษา
  บทที่ 9 : งานห้องสมุดนอกสถาบันการศึกษา
  บทที่10 : การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
  บทที่11 :การทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน
  บทที่12 : เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก2
  ภาคผนวก3
  ภาคผนวก4