รหัสวิชา รายละเอียด
 
  IN304
อ่านกันเถอะ...
การประกันชีวิต 3 หน่วย
(Life Insurance)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของการประกันชีวิต แบบกรมธรรม์ ประเภทของการประกันชีวิต แจกแจงและวิเคราะห์ความคุ้มครองสัญญาประกันชีวิต การคัดเลือกภัย มูลค่าที่ไม่ถูกริบ เงินสำรองประกันชีวิต การประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิต
  IN304
อ่านกันเถอะ...
การประกันชีวิต 3 หน่วย
(Life Insurance)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของการประกันชีวิต แบบกรมธรรม์ ประเภทของการประกันชีวิต แจกแจงและวิเคราะห์ความคุ้มครองสัญญาประกันชีวิต การคัดเลือกภัย มูลค่าที่ไม่ถูกริบ เงินสำรองประกันชีวิต การประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิต
  IN304(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประกันชีวิต 3 หน่วย
(life insurance)
-
  IN304(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประกันชีวิต 3 หน่วย
(life insurance)
-
  IN401
อ่านกันเถอะ...
รัฐบาลและอุตสาหกรรมการประกันภัย 3 หน่วย
(The Government and Insurance Industry)
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการประกันภัยที่มีต่อรัฐ บทบาทของรัฐในการควบคุม ดูแล พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย องค์กรของรัฐที่เกี่ยวกับการประกันภัย องค์กรของเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัย การตรวจสอบและกำกับของรัฐต่อบริษัทประกันภัย การรายงานกิจการประกันภัย
  IN401
อ่านกันเถอะ...
รัฐบาลและอุตสาหกรรมการประกันภัย 3 หน่วย
(The Government and Insurance Industry)
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการประกันภัยที่มีต่อรัฐ บทบาทของรัฐในการควบคุม ดูแล พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย องค์กรของรัฐที่เกี่ยวกับการประกันภัย องค์กรของเอกชนที่เกี่ยวกับการประกันภัย การตรวจสอบและกำกับของรัฐต่อบริษัทประกันภัย การรายงานกิจการประกันภัย
  IN402(S)
อ่านกันเถอะ...
รัฐบาลกับอุตสาหกรรมประกันภัย - หน่วย
(Government and Industry Insurance)
-
  IN402(S)
อ่านกันเถอะ...
รัฐบาลกับอุตสาหกรรมประกันภัย - หน่วย
(Government and Industry Insurance)
-
  IN405
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์การประกันชีวิต 3 หน่วย
(Mathematics of Life Insurance)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตรวม การคำนวณเงินสำรองประกันชีวิต
  IN405
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์การประกันชีวิต 3 หน่วย
(Mathematics of Life Insurance)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตรวม การคำนวณเงินสำรองประกันชีวิต
  IN405(46)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 หน่วย
(MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE)
-
  IN405(46)
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3 หน่วย
(MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE)
-
  INE313(50)
อ่านกันเถอะ...
มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Human Relations in Industry)
ศึกษา เนื้อหาวิชาที่สร้างความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดพลังงานในการดำเนินการขององค์การ ลดอุปสรรค ความขัดแย้ง และสนองตอบรับปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกัน
  INE313(50)
อ่านกันเถอะ...
มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Human Relations in Industry)
ศึกษา เนื้อหาวิชาที่สร้างความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดพลังงานในการดำเนินการขององค์การ ลดอุปสรรค ความขัดแย้ง และสนองตอบรับปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกัน
  INE402(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการทางอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Inoustrial Management)
ศึกษา การจัดการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม
  INE402(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการทางอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Inoustrial Management)
ศึกษา การจัดการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม