รายวิชา IN304(48) หลักการประกันชีวิต (life insurance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1การประกันชีวิต
  บทที่2การเสี่ยงภัยRISKS
  บทที่3การประกันภัยคืออะไร
  บทที่4ประโยขน์ของการประกันชีวิต
  บทที่5ส่วนได้เสียและผู้รับประโยชน์INEREST AND BENEFICIARY
  บทที่6แบบของผู้ประกอบการประกันชีวิต
  บทที่7การเก็บเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่8แบบต่างๆของการประกันชีวิตและข้อตกลงในกรมธรรม์
  บทที่9การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาTERM INSURANCE
  บทที่10การประกันตลอดชีพWHOLE LIFE INSURANCE
  บทที่11การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ENDOWMENT IN SURANCE
  บทที่12การประกันแบบเงินได้ประจำANNUITY INSURANCE
  บทที่13กรมธรรม์ประกันชีวิตและเงินได้ประจำแบบพิเศษ
  บทที่14มูลค่าเงินคืนเงินสดCASHSURRENDER VALUE
  บทที่15สิทธิเกี่ยวกับเงินเอาประกันSETTLEMENTS OPTIONS
  บทที่16วิธีคำนวณเบี้ยประกัน
  บทที่17เงินสำรองประกันชีวิตLIFE INSURANCE RESERVE
  บทที่18เงินส่วนเกินและเงินปันผลSURPLUS AND DIVIDENPS
  บทที่19เงินทดแทนเพื่อความทุพพลภาพDISAVILITY BENEFITS
  บทที่20การประกันชีวิติหมู่GROUP LIFE INSURANCE
  บทที่21การประกันชีวิตเพื่อการอุตสาหรรมINDUSTRIAL LIFE INSURANCE
  บทที่22การประกันชีวิตในภัยที่ต่ำกว่ามาตราฐาน
  บทที่23ภัยประกันต่อREINSURANCE
  บทที่24การเลือกและการจัดการประเภทของภัยSELECTION AND COASSIFICATION OF RISKS
  บทที่25การแบ่งส่วนงานของบริษทประกันชีวิติORGANIZTION OF ALIFE INSURANCE COMPANT
  บทที่26การลงทุนINVESTMENT
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1การประกันชีวิต
  บทที่2การเสี่ยงภัยRISKS
  บทที่3การประกันภัยคืออะไร
  บทที่4ประโยขน์ของการประกันชีวิต
  บทที่5ส่วนได้เสียและผู้รับประโยชน์INEREST AND BENEFICIARY
  บทที่6แบบของผู้ประกอบการประกันชีวิต
  บทที่7การเก็บเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่8แบบต่างๆของการประกันชีวิตและข้อตกลงในกรมธรรม์
  บทที่9การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาTERM INSURANCE
  บทที่10การประกันตลอดชีพWHOLE LIFE INSURANCE
  บทที่11การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ENDOWMENT IN SURANCE
  บทที่12การประกันแบบเงินได้ประจำANNUITY INSURANCE
  บทที่13กรมธรรม์ประกันชีวิตและเงินได้ประจำแบบพิเศษ
  บทที่14มูลค่าเงินคืนเงินสดCASHSURRENDER VALUE
  บทที่15สิทธิเกี่ยวกับเงินเอาประกันSETTLEMENTS OPTIONS
  บทที่16วิธีคำนวณเบี้ยประกัน
  บทที่17เงินสำรองประกันชีวิตLIFE INSURANCE RESERVE
  บทที่18เงินส่วนเกินและเงินปันผลSURPLUS AND DIVIDENPS
  บทที่19เงินทดแทนเพื่อความทุพพลภาพDISAVILITY BENEFITS
  บทที่20การประกันชีวิติหมู่GROUP LIFE INSURANCE
  บทที่21การประกันชีวิตเพื่อการอุตสาหรรมINDUSTRIAL LIFE INSURANCE
  บทที่22การประกันชีวิตในภัยที่ต่ำกว่ามาตราฐาน
  บทที่23ภัยประกันต่อREINSURANCE
  บทที่24การเลือกและการจัดการประเภทของภัยSELECTION AND COASSIFICATION OF RISKS
  บทที่25การแบ่งส่วนงานของบริษทประกันชีวิติORGANIZTION OF ALIFE INSURANCE COMPANT
  บทที่26การลงทุนINVESTMENT
  ภาคผนวก