รายวิชา IN304 การประกันชีวิต (Life Insurance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การประกันชีวิต
  บทที่ 2 : การเสี่ยงภัย
  บทที่ 3 : การประกันภัยคืออะไร
  บทที่ 4 : ประโยชน์ของการประกันชีวิต
  บทที่ 5 : ส่วนได้เสียและผู้รับประโยชน์
  บทที่ 6 : แบบของผู้ประกอบการประกันชีวิต
  บทที่ 7 : การเก็บเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่ 8 : แบบต่างๆ ของการประกันชีวิตและข้อตกลงในกรมธรรม์
  บทที่ 9 : การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
  บทที่ 10 : การประกันตลอดชีพ
  บทที่ 11 : การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
  บทที่ 12 : การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ
  บทที่ 13 : กรมธรรมประกันชีวิตและเงินได้ประจำแบบพิเศษ
  บทที่ 14 : มูลค่าเวณคืนเงินสด
  บทที่ 15 : สิทธิเกี่ยวกับเงินของประกัน
  บทที่ 16 : วิธีคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่ 17 : เงินสำรองประกันชีวิต
  บทที่ 18 : เงินส่วนเกินและเงินปันผล
  บทที่ 19 : เงินทดแทนเพื่อความทุพพลภาพ
  บทที่ 20 : การประกันชีวิตหมู
  บทที่ 21 : การประกันชีวิตเพื่อการอุตสาหกรรม
  บทที่ 22 : การประกันชีวิตในภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
  บทที่ 23 : การประกันต่อ
  บทที่ 24 : การเลือกและการจัดประเภทของภัย
  บทที่ 25 : การแบ่งส่วนงานของบริษัทประกันชีวิต
  บทที่ 26 : การลงทุน
  ภาคผนวก
  ตัวบทกฎหมายประกันภัย
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การประกันชีวิต
  บทที่ 2 : การเสี่ยงภัย
  บทที่ 3 : การประกันภัยคืออะไร
  บทที่ 4 : ประโยชน์ของการประกันชีวิต
  บทที่ 5 : ส่วนได้เสียและผู้รับประโยชน์
  บทที่ 6 : แบบของผู้ประกอบการประกันชีวิต
  บทที่ 7 : การเก็บเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่ 8 : แบบต่างๆ ของการประกันชีวิตและข้อตกลงในกรมธรรม์
  บทที่ 9 : การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
  บทที่ 10 : การประกันตลอดชีพ
  บทที่ 11 : การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
  บทที่ 12 : การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ
  บทที่ 13 : กรมธรรมประกันชีวิตและเงินได้ประจำแบบพิเศษ
  บทที่ 14 : มูลค่าเวณคืนเงินสด
  บทที่ 15 : สิทธิเกี่ยวกับเงินของประกัน
  บทที่ 16 : วิธีคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่ 17 : เงินสำรองประกันชีวิต
  บทที่ 18 : เงินส่วนเกินและเงินปันผล
  บทที่ 19 : เงินทดแทนเพื่อความทุพพลภาพ
  บทที่ 20 : การประกันชีวิตหมู
  บทที่ 21 : การประกันชีวิตเพื่อการอุตสาหกรรม
  บทที่ 22 : การประกันชีวิตในภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
  บทที่ 23 : การประกันต่อ
  บทที่ 24 : การเลือกและการจัดประเภทของภัย
  บทที่ 25 : การแบ่งส่วนงานของบริษัทประกันชีวิต
  บทที่ 26 : การลงทุน
  ภาคผนวก
  ตัวบทกฎหมายประกันภัย