รายวิชา INE313(50) มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม (Human Relations in Industry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1-2-3 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ, การศึกษาคนเองและบุคลิกภาพ , การสื่อสาร
  บทที่4-5-6 การนำเสนอผลงาน , การทำงานเป็นทีม , ภาวะผู้นำ
  บทที่7-8-9 การจัดการความขัดแย้ง , การเจราจาต่อรอง , แรงงานสัมพันธ์
  บทที่10-11-12 แรงจูงใจ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการความรู้ ,
  บรรณานุกรม
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1-2-3 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ, การศึกษาคนเองและบุคลิกภาพ , การสื่อสาร
  บทที่4-5-6 การนำเสนอผลงาน , การทำงานเป็นทีม , ภาวะผู้นำ
  บทที่7-8-9 การจัดการความขัดแย้ง , การเจราจาต่อรอง , แรงงานสัมพันธ์
  บทที่10-11-12 แรงจูงใจ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการความรู้ ,
  บรรณานุกรม