รายวิชา IN401 รัฐบาลและอุตสาหกรรมการประกันภัย (The Government and Insurance Industry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : อุตสาหกรรมการประกันภัย
  บทที่ 2 : รัฐบาลและการควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัย
  บทที่ 3 : รัฐบาลและการส่งเสริมพัฒนาะรกิจประกันภัย
  บทที่ 4 : เครื่องมือที่รัฐใช้ในการควบคุมดุแลธุรกิจประกันภัย
  บทที่ 5 : องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
  บทที่ 6 : องค์การภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
  บทที่ 7 : การกำกับธุรกิจประกันภัย
  บทที่ 8 : รายงานกิจการประกันภัย
  บทที่ 9 : บทบาทของรัฐกับอนาคตธุรกิจประกันภัย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : อุตสาหกรรมการประกันภัย
  บทที่ 2 : รัฐบาลและการควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัย
  บทที่ 3 : รัฐบาลและการส่งเสริมพัฒนาะรกิจประกันภัย
  บทที่ 4 : เครื่องมือที่รัฐใช้ในการควบคุมดุแลธุรกิจประกันภัย
  บทที่ 5 : องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
  บทที่ 6 : องค์การภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
  บทที่ 7 : การกำกับธุรกิจประกันภัย
  บทที่ 8 : รายงานกิจการประกันภัย
  บทที่ 9 : บทบาทของรัฐกับอนาคตธุรกิจประกันภัย
  บรรณานุกรม