รหัสวิชา รายละเอียด
 
  ES203
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาพิเศษ 3 หน่วย
(Special education)
การศึกษาพิเศษ หมายถึง ความเบี่ยงเบน เป็นได้ในทุกมิติของพัฒนาการ เช่น กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา ฯลฯ
  ES203
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาพิเศษ 3 หน่วย
(Special education)
การศึกษาพิเศษ หมายถึง ความเบี่ยงเบน เป็นได้ในทุกมิติของพัฒนาการ เช่น กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา ฯลฯ
  ES316
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมสำหรับครูทางการศึกษาพิเศษ 3 หน่วย
(Ethics for Teachers in Special Educations)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและบทบาทเกี่ยวกับจริยธรรม และคุณธรรมของครูที่สอนและที่เกี่ยวข้องกับการสอนพิเศษ ลักษณะของครูที่พึงประสงค์ในการสอนเด็กพิเศษ ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
  ES316
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมสำหรับครูทางการศึกษาพิเศษ 3 หน่วย
(Ethics for Teachers in Special Educations)
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและบทบาทเกี่ยวกับจริยธรรม และคุณธรรมของครูที่สอนและที่เกี่ยวข้องกับการสอนพิเศษ ลักษณะของครูที่พึงประสงค์ในการสอนเด็กพิเศษ ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
  ES319
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Art for Special Children)
ให้ความรู้ทางทฤษฎี เทคนิคการศิลปะ และวัสดุอุปกรณ์โดยเน้นทางด้านความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามสำหรับเด็กพิเศษ และให้ผู้เรียนฝึกทักษะตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล
  ES319
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Art for Special Children)
ให้ความรู้ทางทฤษฎี เทคนิคการศิลปะ และวัสดุอุปกรณ์โดยเน้นทางด้านความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามสำหรับเด็กพิเศษ และให้ผู้เรียนฝึกทักษะตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล
  ES415
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 3 หน่วย
(Education for Telented Children)
ศึกษาลักษณะประเภทของเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ การสังเกตและการทดสอบเพื่อวินิจฉัยเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ปัญหาการศึกษาของเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  ES415
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 3 หน่วย
(Education for Telented Children)
ศึกษาลักษณะประเภทของเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ การสังเกตและการทดสอบเพื่อวินิจฉัยเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ปัญหาการศึกษาของเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  ES416
อ่านกันเถอะ...
การเตรียมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Pri - Vocational Tranining for Special Children)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมฝึกอาชีพ และโครงการฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิเศษโดยเน้นเรื่องการทดสอบความถนัดและความสามารถ การฝึกทักษะ การแนะแนว การหางานทำ และการมีชีวิตอยู่ในสังคม
  ES416
อ่านกันเถอะ...
การเตรียมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Pri - Vocational Tranining for Special Children)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมฝึกอาชีพ และโครงการฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิเศษโดยเน้นเรื่องการทดสอบความถนัดและความสามารถ การฝึกทักษะ การแนะแนว การหางานทำ และการมีชีวิตอยู่ในสังคม
  ES417
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาสงเคราะห์ 3 หน่วย
(Weltare Education)
ความหมาย ขอบเขต บทบาทและความสำคัญของการศึกษาสงเคราะห์ ประวัติของการศึกษาสงเคราะห์ องค์กรปละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ ลักษณะและประเภทของเด็กการศึกษาสงเคราะห์ เช่นเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กชาวเขา เด็กชาวเรือ เด็กในย่านคุกคามของผู้ก่อการร้าย บุตรผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน เด็กในแหล่งเสื่อมโทรม เด็กที่มีปัญหาสังคม เด็กที่เสียเปรียบทางสังคม เป็นต้น หลักการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาสงเคระห์ ในประเทศไทย
  ES417
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาสงเคราะห์ 3 หน่วย
(Weltare Education)
ความหมาย ขอบเขต บทบาทและความสำคัญของการศึกษาสงเคราะห์ ประวัติของการศึกษาสงเคราะห์ องค์กรปละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ ลักษณะและประเภทของเด็กการศึกษาสงเคราะห์ เช่นเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กชาวเขา เด็กชาวเรือ เด็กในย่านคุกคามของผู้ก่อการร้าย บุตรผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน เด็กในแหล่งเสื่อมโทรม เด็กที่มีปัญหาสังคม เด็กที่เสียเปรียบทางสังคม เป็นต้น หลักการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาสงเคระห์ ในประเทศไทย
  ES612
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนและการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 3 หน่วย
(Planning and Administration for Special education schools)
การจัดการโปรแกรมพิเศษและการบริหารโปรแกรมการศึกษาพิเศา การดำเนินงานด้านกฏหมาย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาพิเศษ
  ES612
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนและการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 3 หน่วย
(Planning and Administration for Special education schools)
การจัดการโปรแกรมพิเศษและการบริหารโปรแกรมการศึกษาพิเศา การดำเนินงานด้านกฏหมาย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาพิเศษ