รายวิชา ES417 การศึกษาสงเคราะห์ (Weltare Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์
  บทที่ 2 : การบริการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  บทที่ 3 : หลักสูตร
  บทที่ 4 : สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาสงเคราะห์
  บทที่ 5 : ปัญหาและแนวโน้มในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์
  บทที่ 2 : การบริการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  บทที่ 3 : หลักสูตร
  บทที่ 4 : สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาสงเคราะห์
  บทที่ 5 : ปัญหาและแนวโน้มในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference