รายวิชา ES415 การศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Education for Telented Children)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมาย ลักษณะและประเภทเด็กสติปัญญาเลิศและ...
  บทที่ 2 :ประวัติการพัฒนาของการศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศ...
  บทที่ 3 : ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเด็กสติปัญญาเลิศ...
  บทที่ 4 :ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 5 :การสังเกตและการทดสอบเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 6 :การจัดการศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 7 :หลักสูตร
  บทที่ 8 : ครูสอนเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 9 : ปัญหาเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 10 :อนาคตของการศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศ
  บรรณานุกรม: reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมาย ลักษณะและประเภทเด็กสติปัญญาเลิศและ...
  บทที่ 2 :ประวัติการพัฒนาของการศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศ...
  บทที่ 3 : ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับเด็กสติปัญญาเลิศ...
  บทที่ 4 :ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 5 :การสังเกตและการทดสอบเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 6 :การจัดการศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 7 :หลักสูตร
  บทที่ 8 : ครูสอนเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 9 : ปัญหาเด็กสติปัญญาเลิศ
  บทที่ 10 :อนาคตของการศึกษาสำหรับเด็กสติปัญญาเลิศ
  บรรณานุกรม: reference