รายวิชา ES316 จริยธรรมสำหรับครูทางการศึกษาพิเศษ (Ethics for Teachers in Special Educations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความหมายของจริยธรรม
  บทที่ 2 :องค์ประกอบของจริยธรรม
  บทที่ 3 :ลักษณะของครูที่พึ่งประสงค์ในการสอนเด็กพิเศษ
  บทที่ 4 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 5 : การเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความหมายของจริยธรรม
  บทที่ 2 :องค์ประกอบของจริยธรรม
  บทที่ 3 :ลักษณะของครูที่พึ่งประสงค์ในการสอนเด็กพิเศษ
  บทที่ 4 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 5 : การเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
  บรรณานุกรม : reference