รายวิชา ES612 การวา (Planning and Administration for Special education schools)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 2 : การบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 3 : กฎหมายการศึกษาพิเศษ (อดีต – ปัจจุบัน)
  บทที่ 4 : งบประมาณด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
  บทที่ 5 : การวางแผนและการดำเนินงานโครงการการศึกษาพิเศษ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 2 : การบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 3 : กฎหมายการศึกษาพิเศษ (อดีต – ปัจจุบัน)
  บทที่ 4 : งบประมาณด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
  บทที่ 5 : การวางแผนและการดำเนินงานโครงการการศึกษาพิเศษ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม