รายวิชา ES203 การศึกษาพิเศษ (Special Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ประเภทของเด็กพิเศษ
  บทที่ 3 : รูปแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 4 : การบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 5 : การจัดการศึกษาพิเศษในต่างประเทศ
  บทที่ 6 : ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ประเภทของเด็กพิเศษ
  บทที่ 3 : รูปแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 4 : การบริหารและการจัดการศึกษาพิเศษ
  บทที่ 5 : การจัดการศึกษาพิเศษในต่างประเทศ
  บทที่ 6 : ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
  ภาคผนวก