รายวิชา ES416 การเตรียมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ (Pri - Vocational Tranining for Special Children)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
  บทที่ 2 :การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
  บทที่ 3 :การเตรียมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ
  บทที่ 4 : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพของบุคคลพิการ
  บทที่ 5 : การประเมินผลสมรรถภาพและการแนะแนวอาชีพแก่บุคคลพิการ
  บทที่ 6 :การฝึกอาชีพแก่บุคคลพิการ
  บทที่ 7 : การจัดหา บรรจุงาน ปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ...
  บทที่ 8 : หน่วยงานและกฏหมายเกี่ยวกับคนพิการ
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
  บทที่ 2 :การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
  บทที่ 3 :การเตรียมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ
  บทที่ 4 : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพของบุคคลพิการ
  บทที่ 5 : การประเมินผลสมรรถภาพและการแนะแนวอาชีพแก่บุคคลพิการ
  บทที่ 6 :การฝึกอาชีพแก่บุคคลพิการ
  บทที่ 7 : การจัดหา บรรจุงาน ปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ...
  บทที่ 8 : หน่วยงานและกฏหมายเกี่ยวกับคนพิการ
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference