รหัสวิชา รายละเอียด
 
  CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)
  CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)
  CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน - หน่วย
(Fortran Programming)
-
  CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน - หน่วย
(Fortran Programming)
-
  CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) - หน่วย
(Basic Programing)
-
  CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) - หน่วย
(Basic Programing)
-
  CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล - หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)
-
  CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล - หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)
-
  CS221
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 3 หน่วย
(PROCEDURAL PROGRAMMING LABORATORY)
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมมาใช้งาน โดยเน้นการออกแบบและการสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ การออกแบบโปรแกรมแบบต่างๆ ศึกษาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นเช่น รายการโยง, กองซ้อน, แถวคอย, ต้นไม้ และแฟ้มข้อมูล การทำข้อมูลเป็นนามธรรม(Data abstraction) เพื่อสร้างส่วนประกอบโปรแกรมในรูปส่วนจำเพาะ(Module) การเขียนโปรแกรมเวียนเกิด(Recursive programming) การเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูลแบบทั่วไป ปัญหาทางทฤษฏีของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม วิธีการแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรม การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึมอย่างง่าย ประสิทธิภาพของโปรแกรม ปฏิบัติการวิชานี้เน้นการฝึกหัดเขียนและแก้ไขชุดคำสั่งในภาษา C++ เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถศึกษา เรียนรู้และถ่ายโยงไปยังวิชาอื่นๆได้
  CS221
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 3 หน่วย
(PROCEDURAL PROGRAMMING LABORATORY)
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมมาใช้งาน โดยเน้นการออกแบบและการสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ การออกแบบโปรแกรมแบบต่างๆ ศึกษาโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นเช่น รายการโยง, กองซ้อน, แถวคอย, ต้นไม้ และแฟ้มข้อมูล การทำข้อมูลเป็นนามธรรม(Data abstraction) เพื่อสร้างส่วนประกอบโปรแกรมในรูปส่วนจำเพาะ(Module) การเขียนโปรแกรมเวียนเกิด(Recursive programming) การเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูลแบบทั่วไป ปัญหาทางทฤษฏีของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม วิธีการแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรม การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึมอย่างง่าย ประสิทธิภาพของโปรแกรม ปฏิบัติการวิชานี้เน้นการฝึกหัดเขียนและแก้ไขชุดคำสั่งในภาษา C++ เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถศึกษา เรียนรู้และถ่ายโยงไปยังวิชาอื่นๆได้
  CS221(54)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมกระบวนการ 3 หน่วย
(Procedural Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมกระบวนการ
  CS221(54)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมกระบวนการ 3 หน่วย
(Procedural Programming Laboratory)
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมกระบวนการ
  CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค - หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)
-
  CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค - หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)
-
  CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม - หน่วย
(Data Structures and Algorithms)
-
  CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม - หน่วย
(Data Structures and Algorithms)
-
  CS316
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน - หน่วย
(PL/1 Programming)
-
  CS316
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน - หน่วย
(PL/1 Programming)
-
  CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG - หน่วย
(RPG Programming Laboratory)
-
  CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG - หน่วย
(RPG Programming Laboratory)
-
  CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )
  CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )
  CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )
  CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )