รายวิชา CS216(H) ภาษาเบสิค(คู่มือ) (Basic Programing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : DOs Operating System
  บทที่ 2 : การเข้าสู่ GWBASIC
  บทที่ 3 : การจัดการไฟล์
  บทที่ 4 : กราฟฟิค
  บทที่ 5 : แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม
  บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสาร
  บทที่ 7 : GWBASIC
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ภาคผนวก ค
  ภาคผนวก ง
  ภาคผนวก จ
  ภาคผนวก ฉ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : DOs Operating System
  บทที่ 2 : การเข้าสู่ GWBASIC
  บทที่ 3 : การจัดการไฟล์
  บทที่ 4 : กราฟฟิค
  บทที่ 5 : แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรม
  บทที่ 6 : การติดต่อสื่อสาร
  บทที่ 7 : GWBASIC
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  ภาคผนวก ค
  ภาคผนวก ง
  ภาคผนวก จ
  ภาคผนวก ฉ
  บรรณานุกรม :Reference