รายวิชา CS316 การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน (PL/1 Programming)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ส่วนประกอบโปรแกรม
  บทที่ 2 : ข้อมูลต่างๆ
  บทที่ 3 : Expressions and Data Conversion
  บทที่ 4 : ชนิดของคำสั่ง
  บทที่ 5 : Stream-Oriented Transments
  บทที่ 6 : Record Input/Output
  บทที่ 7 : Subroutines and Function
  บทที่ 8 : The EXTERNAL attribute
  Section A : Syntax notation
  Section B : Charecter sets with EBCDIC
  Section C : Keywords and Keyword abbrevations
  Section D : Picture Specification Characters
  Section E : Edit-Directed Format Items
  Section F : Statements
  Section G : Built-in Functions and pseudovariables
  Section H : Sorting Procedures in PL/1
  Glossary
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ส่วนประกอบโปรแกรม
  บทที่ 2 : ข้อมูลต่างๆ
  บทที่ 3 : Expressions and Data Conversion
  บทที่ 4 : ชนิดของคำสั่ง
  บทที่ 5 : Stream-Oriented Transments
  บทที่ 6 : Record Input/Output
  บทที่ 7 : Subroutines and Function
  บทที่ 8 : The EXTERNAL attribute
  Section A : Syntax notation
  Section B : Charecter sets with EBCDIC
  Section C : Keywords and Keyword abbrevations
  Section D : Picture Specification Characters
  Section E : Edit-Directed Format Items
  Section F : Statements
  Section G : Built-in Functions and pseudovariables
  Section H : Sorting Procedures in PL/1
  Glossary
  บรรณานุกรม