รายวิชา CS326(H) ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน (PL/1 Programming Laboratory )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : BASICS TUCTURE
  บทที่ 2 : PROGRAM STRUCTURE
  บทที่ 3 : DATA ITEMS
  บทที่ 4 : DATAAGGREGATES
  บทที่ 5 : DATAATTRIBUTES AND THE DECLARE STATEMENT
  บทที่ 6 : STORAGE MANAGEMENT
  บทที่ 7 :ASSIGNMENTS AND EXPRESSION
  บทที่ 8 :SEQUENCE CONTROL STSTEMENTS
  บทที่ 9 : INPUT/OUTPUT PROCESSING
  บทที่ 10: STREAM ORIENTED INPUT/OUTPUT
  บทที่ 11: RECORD ORIENTED INPUT/OUTPUT
  บทที่ 12 : BUILT-IN FUCTIONS
  แบบทดสอบ1 : Test 1
  แบบทดสอบ2 : Test 2
  แบบทดสอบ3 : Test 3
  ภาคผนวก 1
  ภาคผนวก 2
  ภาคผนวก 3
  ภาคผนวก 4
  ภาคผนวก 5
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : BASICS TUCTURE
  บทที่ 2 : PROGRAM STRUCTURE
  บทที่ 3 : DATA ITEMS
  บทที่ 4 : DATAAGGREGATES
  บทที่ 5 : DATAATTRIBUTES AND THE DECLARE STATEMENT
  บทที่ 6 : STORAGE MANAGEMENT
  บทที่ 7 :ASSIGNMENTS AND EXPRESSION
  บทที่ 8 :SEQUENCE CONTROL STSTEMENTS
  บทที่ 9 : INPUT/OUTPUT PROCESSING
  บทที่ 10: STREAM ORIENTED INPUT/OUTPUT
  บทที่ 11: RECORD ORIENTED INPUT/OUTPUT
  บทที่ 12 : BUILT-IN FUCTIONS
  แบบทดสอบ1 : Test 1
  แบบทดสอบ2 : Test 2
  แบบทดสอบ3 : Test 3
  ภาคผนวก 1
  ภาคผนวก 2
  ภาคผนวก 3
  ภาคผนวก 4
  ภาคผนวก 5
  บรรณานุกรม