รายวิชา CS220(H) ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล (Cobol Programming Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การใช้เครื่องและการพิมพ์คำสั่ง
  บทที่ 2 : การใช้อีดิเตอร์
  บทที่ 3 : คำสั่งที่ใช้จัดระบบแฟ้ม
  บทที่ 4 : ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของไดเรคทอรี
  บทที่ 5 : การพัฒนาโปรแกรม
  บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรม input/output
  บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
  ตัวอย่างโปรแกรม
  คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรทราบ
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การใช้เครื่องและการพิมพ์คำสั่ง
  บทที่ 2 : การใช้อีดิเตอร์
  บทที่ 3 : คำสั่งที่ใช้จัดระบบแฟ้ม
  บทที่ 4 : ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของไดเรคทอรี
  บทที่ 5 : การพัฒนาโปรแกรม
  บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรม input/output
  บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
  ตัวอย่างโปรแกรม
  คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรทราบ
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference