รายวิชา ct487 การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer simulation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ระบบสารสนเทศ
  บทที่ 2 : สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ
  บทที่ 3 : การจำลองระบบ
  บทที่ 4 : ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร
  บทที่ 5 : สารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร
  บทที่ 6 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  บทที่ 7 : การตัดสินใจด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)
  บทที่ 8 : กระบวนการตัดสินใจ
  บทที่ 9 : การควบคุมสินค้าคงคลัง
  บทที่ 10 : การพยากรณ์ทางธุรกิจ
  บทที่ 11 : การออกแบบและสร้างระบบประสาน
  บทที่ 12 : บทประยุกต์การจำลองแบบระบบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ระบบสารสนเทศ
  บทที่ 2 : สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ
  บทที่ 3 : การจำลองระบบ
  บทที่ 4 : ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร
  บทที่ 5 : สารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร
  บทที่ 6 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  บทที่ 7 : การตัดสินใจด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)
  บทที่ 8 : กระบวนการตัดสินใจ
  บทที่ 9 : การควบคุมสินค้าคงคลัง
  บทที่ 10 : การพยากรณ์ทางธุรกิจ
  บทที่ 11 : การออกแบบและสร้างระบบประสาน
  บทที่ 12 : บทประยุกต์การจำลองแบบระบบ
  บรรณานุกรม