รายวิชา MI211 จุลชีววิทยาพื้นฐาน (Mivrobiology ( PR : BI 116 ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา
  บทที่ 2 :วิวัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา
  บทที่ 3 :การจัดจำแนกลักษณะและการจัดแบ่งหมวดหมู่ของจุลินทรีย์
  บทที่ 4 :การตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
  บทที่ 5 :สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของแบคทีเรีย
  บทที่ 6 :การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
  บทที่ 7 :การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
  บทที่ 8 : เชื้อบริสุทธิ์และลักษณะของเชื้อ
  บทที่ 9 : เอนไซม์และการควบคุมเอมไซม์
  บทที่10 : เมตาโบลิซึ่มของแบคทีเรีย : การสร้างพลังงาน
  บทที่11 : เมตาโบลิซึ่มของแบคทีเรีย : การใช้พลังงานและการสังเคราะห์ทางชีวเคมี
  บทที่12 : การปรับตัว การผ่าเหล่าและพันธุกรรม
  บทที่13 : อาณาจักรโปรคารีโอตี(แบคทีเรีย)
  บทที่14 : ริเคตเซียและคลามายเดีย
  บทที่15 : ฟังไจ : เชื้อรา
  บทที่16 : ฟังไจ : ยีนต์
  บทที่17 : สาหร่าย
  บทที่18 : โปรโตซัว
  บทที่19 : ไวรัสหรือวิสา
  บทที่20 : แบคทีริโอเฟจและเพจของโปรติสท์อื่น
  บทที่21 : การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัยทางกายภาพ
  บทที่22 : การควบคุมจุลินทรีย์โดยใช้สารเคมี
  บทที่23 : สารปฏิชีวนะและสารเคมีอย่างอื่นที่ใช้เป้นยารักษาโรค
  บทที่24 : การกระทำระหว่างเจ้าบ้านกับจุลินทรีย์ในกระบวนการติดโรค
  บทที่25 : ความต้านทานเชื้อโรคตามธรรมชาติและกลไกต่อต้านเชื้อโรค...
  บทที่26 : ทฤษฎีพื้นฐานของการเกิดภูมิป้องกันโรคในร่างกาย
  ตำราอ่านประกอบ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา
  บทที่ 2 :วิวัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา
  บทที่ 3 :การจัดจำแนกลักษณะและการจัดแบ่งหมวดหมู่ของจุลินทรีย์
  บทที่ 4 :การตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
  บทที่ 5 :สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของแบคทีเรีย
  บทที่ 6 :การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
  บทที่ 7 :การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
  บทที่ 8 : เชื้อบริสุทธิ์และลักษณะของเชื้อ
  บทที่ 9 : เอนไซม์และการควบคุมเอมไซม์
  บทที่10 : เมตาโบลิซึ่มของแบคทีเรีย : การสร้างพลังงาน
  บทที่11 : เมตาโบลิซึ่มของแบคทีเรีย : การใช้พลังงานและการสังเคราะห์ทางชีวเคมี
  บทที่12 : การปรับตัว การผ่าเหล่าและพันธุกรรม
  บทที่13 : อาณาจักรโปรคารีโอตี(แบคทีเรีย)
  บทที่14 : ริเคตเซียและคลามายเดีย
  บทที่15 : ฟังไจ : เชื้อรา
  บทที่16 : ฟังไจ : ยีนต์
  บทที่17 : สาหร่าย
  บทที่18 : โปรโตซัว
  บทที่19 : ไวรัสหรือวิสา
  บทที่20 : แบคทีริโอเฟจและเพจของโปรติสท์อื่น
  บทที่21 : การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัยทางกายภาพ
  บทที่22 : การควบคุมจุลินทรีย์โดยใช้สารเคมี
  บทที่23 : สารปฏิชีวนะและสารเคมีอย่างอื่นที่ใช้เป้นยารักษาโรค
  บทที่24 : การกระทำระหว่างเจ้าบ้านกับจุลินทรีย์ในกระบวนการติดโรค
  บทที่25 : ความต้านทานเชื้อโรคตามธรรมชาติและกลไกต่อต้านเชื้อโรค...
  บทที่26 : ทฤษฎีพื้นฐานของการเกิดภูมิป้องกันโรคในร่างกาย
  ตำราอ่านประกอบ