รายวิชา HR416(48 ()
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการแนวคิดการจัดการ
  2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและองค์การ
  บทที่3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่4 การจัดการผลิตภาพ
  บทที่5 การวัดผลิตภาพเพิ่ม
  บทที่6 การพัฒนาผลิตภาพเพิ่ม
  บทที่7 หลักพื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพ
  บทที่8 พนักงานกับผลิตภาพ
  บทที่9 การจูงใจพนักงาน
  บทที่10 กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน
  บทที่11 กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพโดยการมีส่วนร่วม
  บทที่12 กลยุทธ์การจัดการยุคใหม่
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการแนวคิดการจัดการ
  2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและองค์การ
  บทที่3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  บทที่4 การจัดการผลิตภาพ
  บทที่5 การวัดผลิตภาพเพิ่ม
  บทที่6 การพัฒนาผลิตภาพเพิ่ม
  บทที่7 หลักพื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพ
  บทที่8 พนักงานกับผลิตภาพ
  บทที่9 การจูงใจพนักงาน
  บทที่10 กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน
  บทที่11 กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพโดยการมีส่วนร่วม
  บทที่12 กลยุทธ์การจัดการยุคใหม่
  บรรณานุกรม