รายวิชา FY473(51) ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนผสมอาหารสงเคราะห์ (Synthetic Food Ingredients Technology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำ
  บทที่2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  บทที่3 การตรวจสอบดัชนีการหักเหแสง
  บทที่4 การตรวจสอบออปติคอลโรเทชัน
  บทที่5 การตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพราะ
  บทที่6 การหาปริมาณ alcohol
  บทที่7 การสกัด Cinnamon essential oil
  บทที่8 การตรวจสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง
  บทที่9 การหาปริมาณ vanillin ใน vanilla exfrct
  บทที่10 การหาปริมาณ vanillin extract โดยใช้เทคนิค
  บทที่11 การตรวจสอบปริมาณน้ำหอมระเหย
  บทที่12 การคิดค้นกลิ่นเชอรี่เลียนแบบธรรมชาติ
  บทที่13 การหาค่าพลังงานสะสมในผลิตพัณฑ์อาหารโดยเครื่อง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำ
  บทที่2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  บทที่3 การตรวจสอบดัชนีการหักเหแสง
  บทที่4 การตรวจสอบออปติคอลโรเทชัน
  บทที่5 การตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพราะ
  บทที่6 การหาปริมาณ alcohol
  บทที่7 การสกัด Cinnamon essential oil
  บทที่8 การตรวจสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง
  บทที่9 การหาปริมาณ vanillin ใน vanilla exfrct
  บทที่10 การหาปริมาณ vanillin extract โดยใช้เทคนิค
  บทที่11 การตรวจสอบปริมาณน้ำหอมระเหย
  บทที่12 การคิดค้นกลิ่นเชอรี่เลียนแบบธรรมชาติ
  บทที่13 การหาค่าพลังงานสะสมในผลิตพัณฑ์อาหารโดยเครื่อง