รายวิชา EV213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความสำคัญของเคมีวิเคราะห์ในสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 2 :เคมีวิเคราะห์กับสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 :แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญทางด้านเคมีวิเคราะห์
  บทที่ 4 : การคำนวนทางคณิตศาสตร์และการทดสอบข้อมูลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 5 :หน่วย และ ความเข้มข้นของสารละลายและการคำนวน
  บทที่ 6 :อัตราของปฏิกิริยาและสมดุลเคมี(Reaction Rate and Chemical Equilibrium)
  บทที่ 7 : สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับตกอนและไอออนของตะกอนในสารละลาย
  บทที่ 8 :สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดและเบส
  บทที่ 9 : สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับไอออนเชิงซ้อน
  บทที่10 : สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับระบบรีดอกซ์
  บทที่11 : การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก(Gravimetric Analysis)
  บทที่12 :การวิเคราะห์โดยปริมาตร(Volumetric Analysis)
  บทที่13 : การไทเทรตเกี่ยวกับกรดและเบส
  บทที่14 :การไทเทรตเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดตะกอน
  บทที่15 : การไทเทรตเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน
  บทที่16 :การไทเทรตเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยารีดอกซ์
  บทที่17 : กรดและเบสในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่18 : วิธีการแยกสาร
  ภาคผนวก A : วิธีวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆในตัวอย่างน้ำ
  ภาคผนวก B : ค่าคงที่สมดุล (Qquilibrium Constants )
  ภาคผนวก C : ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
  ภาคผนวก D : สารประกอบต่างๆ สำหรับการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
  ภาคผนวก E : สารละลายของกรดและเบสเข้มข้นและการเตรียม
  ภาคผนวก F :น้ำหนักสูตรของสารประกอบต่างๆ ที่ใช้เป็นประจำ
  ภาคผนวก G : น้ำหนักอะตอมของธาตุ
  ภาคผนวก H : ตารางธาตุ
  ภาคผนวก I : ตารางลอการิทึม
  ภาคผนวก J : เลขยกำลัง
  ภาคผนวก K : ลอการิทึม
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ความสำคัญของเคมีวิเคราะห์ในสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 2 :เคมีวิเคราะห์กับสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 :แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญทางด้านเคมีวิเคราะห์
  บทที่ 4 : การคำนวนทางคณิตศาสตร์และการทดสอบข้อมูลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 5 :หน่วย และ ความเข้มข้นของสารละลายและการคำนวน
  บทที่ 6 :อัตราของปฏิกิริยาและสมดุลเคมี(Reaction Rate and Chemical Equilibrium)
  บทที่ 7 : สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับตกอนและไอออนของตะกอนในสารละลาย
  บทที่ 8 :สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับกรดและเบส
  บทที่ 9 : สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับไอออนเชิงซ้อน
  บทที่10 : สมดุลเคมีที่เกี่ยวข้องกับระบบรีดอกซ์
  บทที่11 : การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก(Gravimetric Analysis)
  บทที่12 :การวิเคราะห์โดยปริมาตร(Volumetric Analysis)
  บทที่13 : การไทเทรตเกี่ยวกับกรดและเบส
  บทที่14 :การไทเทรตเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดตะกอน
  บทที่15 : การไทเทรตเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน
  บทที่16 :การไทเทรตเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยารีดอกซ์
  บทที่17 : กรดและเบสในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่18 : วิธีการแยกสาร
  ภาคผนวก A : วิธีวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆในตัวอย่างน้ำ
  ภาคผนวก B : ค่าคงที่สมดุล (Qquilibrium Constants )
  ภาคผนวก C : ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
  ภาคผนวก D : สารประกอบต่างๆ สำหรับการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
  ภาคผนวก E : สารละลายของกรดและเบสเข้มข้นและการเตรียม
  ภาคผนวก F :น้ำหนักสูตรของสารประกอบต่างๆ ที่ใช้เป็นประจำ
  ภาคผนวก G : น้ำหนักอะตอมของธาตุ
  ภาคผนวก H : ตารางธาตุ
  ภาคผนวก I : ตารางลอการิทึม
  ภาคผนวก J : เลขยกำลัง
  ภาคผนวก K : ลอการิทึม
  บรรณานุกรม : Reference