รายวิชา EA635 การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน (MANAGEMENT AND ADMINISTRATION)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  เนื้อหาวิชา
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดองค์การนักเรียน
  บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  บทที่ 4 : ผู้บริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน
  บทที่ 5 : กิจกรรมบริการนักเรียน
  บทที่ 6 : การปกครองและการสร้างวินัยแก่นักเรียน
  บทที่ 7 : ปัญหาและการแก้ปัญหางานกิจการนักเรียน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
  ปก
  คำนำ
  เนื้อหาวิชา
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดองค์การนักเรียน
  บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  บทที่ 4 : ผู้บริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน
  บทที่ 5 : กิจกรรมบริการนักเรียน
  บทที่ 6 : การปกครองและการสร้างวินัยแก่นักเรียน
  บทที่ 7 : ปัญหาและการแก้ปัญหางานกิจการนักเรียน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา