รายวิชา CT479 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Ssytem Analysis and Design)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  บทที่ 2 : วัฎจักรของระบบ
  บทที่ 3 : การเตรียมการเพื่อสร้างระบบ
  บทที่ 4 : การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาระบบ
  บทที่ 5 : ต้นแบบ
  บทที่ 6 : ผังระบบ
  บทที่ 7 : แผนภาพกระแสข้อมูล
  บทที่ 8 : ผังไฮโปและไอโอ
  บทที่ 9 : พจนานุกรมข้อมูล
  บทที่10 : แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
  บทที่11 : ผังแวร์นิเอเออร์
  บทที่12 : การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
  บทที่13 : การออกแบบระบบประสานกับผู้ใช้
  บทที่14 : การตรวจสอบระบบและวางแผนควบคุมโครงการ
  ภาคผนวก : Supplement 1
  ภาคผนวก : Supplement 2
  ภาคผนวก : Supplement 3
  ภาคผนวก: Supplement 4
  ภาคผนวก : Supplement 5
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  บทที่ 2 : วัฎจักรของระบบ
  บทที่ 3 : การเตรียมการเพื่อสร้างระบบ
  บทที่ 4 : การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาระบบ
  บทที่ 5 : ต้นแบบ
  บทที่ 6 : ผังระบบ
  บทที่ 7 : แผนภาพกระแสข้อมูล
  บทที่ 8 : ผังไฮโปและไอโอ
  บทที่ 9 : พจนานุกรมข้อมูล
  บทที่10 : แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
  บทที่11 : ผังแวร์นิเอเออร์
  บทที่12 : การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
  บทที่13 : การออกแบบระบบประสานกับผู้ใช้
  บทที่14 : การตรวจสอบระบบและวางแผนควบคุมโครงการ
  ภาคผนวก : Supplement 1
  ภาคผนวก : Supplement 2
  ภาคผนวก : Supplement 3
  ภาคผนวก: Supplement 4
  ภาคผนวก : Supplement 5
  บรรณานุกรม :Reference