รายวิชา CT477 ระบบค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  สารบัญภาพ
  บทที่ 1 : ภาพรวมของระบบค้นคืนสารสนเทศ
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
  บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
  บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
  บทที่ 5 : กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล
  บทที่ 6 : การประเมินผลการค้นคืนข้อมูล
  บทที่ 7 : ระบบค้นคืนสารสนเทศบน WWW
  ภาคผนวก
  INDEX
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  สารบัญภาพ
  บทที่ 1 : ภาพรวมของระบบค้นคืนสารสนเทศ
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
  บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
  บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
  บทที่ 5 : กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล
  บทที่ 6 : การประเมินผลการค้นคืนข้อมูล
  บทที่ 7 : ระบบค้นคืนสารสนเทศบน WWW
  ภาคผนวก
  INDEX