รายวิชา AD424(47014) การจัดแสดงสินค้า (MERCHANDISE DISPLAY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : แนวคิดเบื้องต้น
  บทที่2 : ประเภทการจัดการแสดง
  บทที่3 : กรอบความคิดในการแสดง
  บทที่4 : ตัวสินค้า
  บทที่5 : พื้นที่การจัดแสดงสินค้า
  บทที่6 : ส่วนตกแต่ง
  บทที่7 : แสง
  บทที่8 : ป้าย
  บทที่9 : การออกแบบ
  บทที่10 : องค์ประกอบการออกแบบ
  บทที่11 : การจัดองค์ประกอบ
  บทที่12 : ภาพลวงตาในการออกแบบ
  บทที่13 : ขั้นตอนการทำงาน
  บทที่14 : ข้อผิดพลาดที่มักปรากฎ
  บทที่15 : การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ
  บทที่16 : แฟชั่นโชว
  บทที่17 : นิทรรศการและงานจัดแสดงสินค้า
  บทที่18 : การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
  บทที่13 : ขั้นตอนการทำงาน
  บทที่1 : แนวคิดเบื้องต้น
  บทที่2 : ประเภทการจัดการแสดง
  บทที่5 : พื้นที่การจัดแสดงสินค้า
  บทที่6 : ส่วนตกแต่ง
  บทที่7 : แสง
  บทที่10 : องค์ประกอบการออกแบบ
  บทที่12 : ภาพลวงตาในการออกแบบ
  บทที่14 : ข้อผิดพลาดที่มักปรากฎ
  บทที่18 : การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
  บทที่3 : กรอบความคิดในการแสดง
  บทที่8 : ป้าย
  บทที่9 : การออกแบบ
  บทที่11 : การจัดองค์ประกอบ
  บทที่15 : การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ
  บทที่16 : แฟชั่นโชว
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่4 : ตัวสินค้า
  บทที่17 : นิทรรศการและงานจัดแสดงสินค้า