รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MI211
อ่านกันเถอะ...
จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3 หน่วย
(Mivrobiology ( PR : BI 116 ))
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์ เช่น การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์และลักษณะของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
  MI211
อ่านกันเถอะ...
จุลชีววิทยาพื้นฐาน 3 หน่วย
(Mivrobiology ( PR : BI 116 ))
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์ เช่น การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์และลักษณะของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
  MI211(H)
อ่านกันเถอะ...
จุลชีววิทยาปฏิบัติ - หน่วย
(Microbiology Laboratry)
-
  MI211(H)
อ่านกันเถอะ...
จุลชีววิทยาปฏิบัติ - หน่วย
(Microbiology Laboratry)
-
  MI321(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน - หน่วย
(Soil Microbiology Laboratory)
-
  MI321(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน - หน่วย
(Soil Microbiology Laboratory)
-
  MI351(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือปฎิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม - หน่วย
(Food and Dairy Microbiology Laboratory)
-
  MI351(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือปฎิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม - หน่วย
(Food and Dairy Microbiology Laboratory)
-
  MI442
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาของบักเตรี 3 หน่วย
(Bacterial Physiology ( PR : MI 441 และ CH 352 ))
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและส่วนแระกอบทางเคมีของบักเตรีโภชนาการการเจริญเติบโต ในการดำรงชีวิตของบักเตรี
  MI442
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาของบักเตรี 3 หน่วย
(Bacterial Physiology ( PR : MI 441 และ CH 352 ))
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและส่วนแระกอบทางเคมีของบักเตรีโภชนาการการเจริญเติบโต ในการดำรงชีวิตของบักเตรี
  MI454
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีการหมัก 3 หน่วย
(Fermentation Technolgy ( PR : MA 112, MI 211, และ PH 112 ))
ศึกษาตัวแปรเสริมทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการหมักหลักและกลวิธีการหมักแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหมัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และการหมักของจุลินทรีย์
  MI454
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีการหมัก 3 หน่วย
(Fermentation Technolgy ( PR : MA 112, MI 211, และ PH 112 ))
ศึกษาตัวแปรเสริมทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการหมักหลักและกลวิธีการหมักแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการหมัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และการหมักของจุลินทรีย์