รายวิชา MI321(H) ปฎิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน (Soil Microbiology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : การเก็บและการเตรียมดินตัวอย่างเพื่อการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
  บทที่ 2 : การหาความชื้นและความจุความชื้นในดิน
  บทที่ 3 : การหาประเภทของเนื้อดิน
  บทที่ 4 : การหาปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน
  บทที่ 5 : การหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
  บทที่ 7 : การหาปริมาณบักเตรีในดิน
  บทที่ 8 : การศึกษาและหาปริมาณเชื้อราในดิน
  บทที่ 9 : การศึกษาและหาปริมาณแอคติโนมัยสีทในดิน
  บทที่10 : การศึกษาโปรโตซัวในดิน
  บทที่11 : การศึกษาและหาปริมาณสาหร่ายในดิน
  บทที่12 : การศึกษาไวรัสในดิน
  บทที่13 : การทดสอบคุณสมบัติของสารปฏิชีวนะที่สร้างจากแอคติโนมัยสีทในดิน
  บทที่14 : การย่อยสลายเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ในดิน
  บทที่15 : แอมโมนิฟิเคชั่น
  บทที่16 : ไนตริฟิเคชั่น
  บทที่17 : ไนเตรตรีดักชั่นและดีไนตริฟิเคชั่น
  บทที่18 :การตรึงกาซไนโตรเจนแบบอิสระโดยจุลินทรีย์ในดินแบบพึ่งพาอาศัย
  บทที่19 :การตรึงกาซไนโตรเจนโดยจุลินทรีย์แบบพึ่งอาศัย
  บทที่20 : ออกซิเดชั่นของกำมะถันในดิน
  บทที่21 : การหาปริมาณบักเตรีที่ให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์
  บทที่22 : ศึกษาลักษณะของเอ็นโดโทรฟิกไมคอร์ไรซา
  บทที่23 : การศึกษาจุลินทรีย์ในดินบริเวณไรโซสเฟียร์
  หนังสืออ่านประกอบ
  ภาคผนวก : Suplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : การเก็บและการเตรียมดินตัวอย่างเพื่อการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
  บทที่ 2 : การหาความชื้นและความจุความชื้นในดิน
  บทที่ 3 : การหาประเภทของเนื้อดิน
  บทที่ 4 : การหาปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน
  บทที่ 5 : การหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
  บทที่ 7 : การหาปริมาณบักเตรีในดิน
  บทที่ 8 : การศึกษาและหาปริมาณเชื้อราในดิน
  บทที่ 9 : การศึกษาและหาปริมาณแอคติโนมัยสีทในดิน
  บทที่10 : การศึกษาโปรโตซัวในดิน
  บทที่11 : การศึกษาและหาปริมาณสาหร่ายในดิน
  บทที่12 : การศึกษาไวรัสในดิน
  บทที่13 : การทดสอบคุณสมบัติของสารปฏิชีวนะที่สร้างจากแอคติโนมัยสีทในดิน
  บทที่14 : การย่อยสลายเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ในดิน
  บทที่15 : แอมโมนิฟิเคชั่น
  บทที่16 : ไนตริฟิเคชั่น
  บทที่17 : ไนเตรตรีดักชั่นและดีไนตริฟิเคชั่น
  บทที่18 :การตรึงกาซไนโตรเจนแบบอิสระโดยจุลินทรีย์ในดินแบบพึ่งพาอาศัย
  บทที่19 :การตรึงกาซไนโตรเจนโดยจุลินทรีย์แบบพึ่งอาศัย
  บทที่20 : ออกซิเดชั่นของกำมะถันในดิน
  บทที่21 : การหาปริมาณบักเตรีที่ให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์
  บทที่22 : ศึกษาลักษณะของเอ็นโดโทรฟิกไมคอร์ไรซา
  บทที่23 : การศึกษาจุลินทรีย์ในดินบริเวณไรโซสเฟียร์
  หนังสืออ่านประกอบ
  ภาคผนวก : Suplement