รายวิชา MI442 สรีรวิทยาของบักเตรี (Bacterial Physiology ( PR : MI 441 และ CH 352 ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไป
  บทที่ 2 : โครงสร้างละเอียดและส่วนประกอบทางเคมี
  บทที่ 3 : อาหาร
  บทที่ 4 : การเจริญ
  บทที่ 5 : เมตาบอลิซึ่ม
  บทที่ 6 : คะตาบอลิซึ่มของคาร์โบไฮเดรต
  บทที่ 7 : คะตาบอลิซึ่มของโปรตีนและกรดอะมิโน
  บทที่ 8 : ออกซิเดชั่นของไฮโดรคาร์บอน
  บทที่ 9 : เมตาบอลิซึ่มของกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์
  บทที่10 : เมตาบอลิซึ่มของสารประกอบอนินทรย์
  บทที่11 : แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสง
  บทที่12 : การสงเคราะห์สาร
  เอกสารอ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไป
  บทที่ 2 : โครงสร้างละเอียดและส่วนประกอบทางเคมี
  บทที่ 3 : อาหาร
  บทที่ 4 : การเจริญ
  บทที่ 5 : เมตาบอลิซึ่ม
  บทที่ 6 : คะตาบอลิซึ่มของคาร์โบไฮเดรต
  บทที่ 7 : คะตาบอลิซึ่มของโปรตีนและกรดอะมิโน
  บทที่ 8 : ออกซิเดชั่นของไฮโดรคาร์บอน
  บทที่ 9 : เมตาบอลิซึ่มของกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์
  บทที่10 : เมตาบอลิซึ่มของสารประกอบอนินทรย์
  บทที่11 : แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสง
  บทที่12 : การสงเคราะห์สาร
  เอกสารอ้างอิง