รายวิชา MI351(H) คู่มือปฎิบัติการจุลชีววิทยาของอาหารและนม (Food and Dairy Microbiology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : MOLDS IMPORTANT INFOODS
  บทที่ 2 : YEASTS IMPORTANT INFOODS
  บทที่ 3 : EXAMINATION OF CARBOHYDRATE PRODUCTS
  บทที่ 4 : EXAMINATION OF CARBOHYDRATE PRODUCTS (ต่อ)
  บทที่ 5 : EXAMINATION OF FRUITS ANDVEGETABLES
  บทที่ 6 : EXAMINATION OF POULTRY MEAT AND EGGS
  บทที่ 7 : EXAMINATION OF FROZEN FOODS
  บทที่ 8 : EXAMINATION OF MILK AND MILKPRODUCT
  บทที่ 9 : EXAMINATION OF MILK AND MILKPRODUCT (ต่อ)
  บทที่10 : EXAMINATION OF CANNED FOODS
  บทที่11 : CONTROL OF MICROORGANISMS
  บทที่12 : SPOILAGE OFFOODS
  เอกสารอ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : MOLDS IMPORTANT INFOODS
  บทที่ 2 : YEASTS IMPORTANT INFOODS
  บทที่ 3 : EXAMINATION OF CARBOHYDRATE PRODUCTS
  บทที่ 4 : EXAMINATION OF CARBOHYDRATE PRODUCTS (ต่อ)
  บทที่ 5 : EXAMINATION OF FRUITS ANDVEGETABLES
  บทที่ 6 : EXAMINATION OF POULTRY MEAT AND EGGS
  บทที่ 7 : EXAMINATION OF FROZEN FOODS
  บทที่ 8 : EXAMINATION OF MILK AND MILKPRODUCT
  บทที่ 9 : EXAMINATION OF MILK AND MILKPRODUCT (ต่อ)
  บทที่10 : EXAMINATION OF CANNED FOODS
  บทที่11 : CONTROL OF MICROORGANISMS
  บทที่12 : SPOILAGE OFFOODS
  เอกสารอ้างอิง