รหัสวิชา รายละเอียด
 
  MB301
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการเงินธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Financial Management)
ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่น ๆ ของธุรกิจ เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุนในกรณีต่าง ๆ การวางแผนกำไร และค่าของเงินทุนของกิจการ
  MB301
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการเงินธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Financial Management)
ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่น ๆ ของธุรกิจ เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุนในกรณีต่าง ๆ การวางแผนกำไร และค่าของเงินทุนของกิจการ
  MB305
อ่านกันเถอะ...
หลักและนโยบายการลงทุน 3 หน่วย
(Principles and Policies of Investments)
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนส่วนบุคคลและธุรกิจ ลักษณะของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักพื้นฐานทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
  MB305
อ่านกันเถอะ...
หลักและนโยบายการลงทุน 3 หน่วย
(Principles and Policies of Investments)
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนส่วนบุคคลและธุรกิจ ลักษณะของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักพื้นฐานทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
  MB306
อ่านกันเถอะ...
การบริหารเครดิต 3 หน่วย
(Credit Management)
ศึกษาถึงหลักการดำเนินการให้สินเชื่อ โดยพิจารณางานและการจัดองค์การของแผนกเครดิต การกำหนดนโยบายและวิธีการพิจารณาในการให้เครดิต และการติดตามเรียกเก็บหนี้ประเภทของตราสารเครดิต แหล่งของสินเชื่อ การประเมินผลการบริหารเครดิต
  MB306
อ่านกันเถอะ...
การบริหารเครดิต 3 หน่วย
(Credit Management)
ศึกษาถึงหลักการดำเนินการให้สินเชื่อ โดยพิจารณางานและการจัดองค์การของแผนกเครดิต การกำหนดนโยบายและวิธีการพิจารณาในการให้เครดิต และการติดตามเรียกเก็บหนี้ประเภทของตราสารเครดิต แหล่งของสินเชื่อ การประเมินผลการบริหารเครดิต
  MB401
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการเงินส่วนบุคคล 3 หน่วย
(Personal Financial Management)
ศึกษาถึงการจัดการทางด้านการเงิน การวางแผนการเงินและการแก้ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลธรรมดา การหารายได้การควบคุมค่าใช้จ่าย การออมทรัพย์ และการลงทุน ความสำคัญของภาษี การประกันชีวิตและทรัพย์สิน การประกันสังคม
  MB401
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการเงินส่วนบุคคล 3 หน่วย
(Personal Financial Management)
ศึกษาถึงการจัดการทางด้านการเงิน การวางแผนการเงินและการแก้ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลธรรมดา การหารายได้การควบคุมค่าใช้จ่าย การออมทรัพย์ และการลงทุน ความสำคัญของภาษี การประกันชีวิตและทรัพย์สิน การประกันสังคม
  MB406
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยทางการเงินธุรกิจ 3 หน่วย
(Researcn in Business Finance)
ศึกษาหลักการวิจัยทางการเงินธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงาน การนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพยากรณ์ ภาวะทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการพัฒนาวัตถุประสงค์การวิจัย สำหรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาข้อมูลในอดีตและสถิติเพื่อเป็นสื่อทำให้การวิจัยได้รับความสำเร็จ
  MB406
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยทางการเงินธุรกิจ 3 หน่วย
(Researcn in Business Finance)
ศึกษาหลักการวิจัยทางการเงินธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงาน การนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพยากรณ์ ภาวะทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการพัฒนาวัตถุประสงค์การวิจัย สำหรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาข้อมูลในอดีตและสถิติเพื่อเป็นสื่อทำให้การวิจัยได้รับความสำเร็จ
  MB407
อ่านกันเถอะ...
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Finance and Banking)
ศึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กลไกการชำระเงินระหว่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัญหาเงินตราระหว่างประเทศ นโยบายควบคุมและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นโยบาย บทบาท และการดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
  MB407
อ่านกันเถอะ...
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Finance and Banking)
ศึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ กลไกการชำระเงินระหว่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัญหาเงินตราระหว่างประเทศ นโยบายควบคุมและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นโยบาย บทบาท และการดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
  MB408
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 หน่วย
(Security Analysis)
ศึกษาการวิเคราะห์และเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน เทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ภาวะตลาด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบริหารและการประเมินผลกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
  MB408
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 หน่วย
(Security Analysis)
ศึกษาการวิเคราะห์และเลือกสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน เทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ภาวะตลาด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบริหารและการประเมินผลกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
  MB423
อ่านกันเถอะ...
การสัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน 3 หน่วย
(Seminar in Finanial Cases)
ศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงินโดยการสัมมนา เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของธุรกิจที่ขายสินค้าและบริการ การใช้ทฤษฎีทางการเงินในการตัดสินใจในสถานการณ์ ต่าง ๆ
  MB423
อ่านกันเถอะ...
การสัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน 3 หน่วย
(Seminar in Finanial Cases)
ศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงินโดยการสัมมนา เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของธุรกิจที่ขายสินค้าและบริการ การใช้ทฤษฎีทางการเงินในการตัดสินใจในสถานการณ์ ต่าง ๆ