รายวิชา MB423 การสัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน (Seminar in Finanial Cases)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการวิเคราะห์ การวางแผนและ...
  บทที่3 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่4 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการตัดสินใจจ่ายลงทุน
  บทที่5 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการจัดหาเงินทุน
  บทที่5 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการจัดหาเงินทุน...(ต่อ)
  บทที่6 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องโครงสร้างของเงินทุนและ...
  บทที่7 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการรวมและปรับปรุงกิจการ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการวิเคราะห์ การวางแผนและ...
  บทที่3 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่4 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการตัดสินใจจ่ายลงทุน
  บทที่5 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการจัดหาเงินทุน
  บทที่5 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการจัดหาเงินทุน...(ต่อ)
  บทที่6 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องโครงสร้างของเงินทุนและ...
  บทที่7 : การศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการรวมและปรับปรุงกิจการ
  บรรณานุกรม